IT & IoT Security | Cloud | It's all about the life itself

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

Exchange Server Organizasyonu – Disk durum analizi

Merhaba,

Yapınızdaki sunucuların, exchange server’larınızın ve/ya diğer sunucularınızın, disk durumlarını listelemek için çeşitli gözlem araçlarını kullanabilirsiniz. Powershell ile bu tür bilgileri çekmek için de aşağıdaki cmdlet ’ten faydalanabilirsiniz.

Get-ExchangeServer | Sort Name | ForEach{Get-WmiObject -query “Select * from Win32_Volume” -ComputerName $_ | Where{($_.Name -NotLike “\\?*”)} | Select SystemName, Name, @{Name=”Total Size (GB)”;expression={[math]::Round($_.Capacity/1073741824,2)}}, @{Name=”Free Space (GB)”;expression={[math]::Round($_.FreeSpace/1073741824,2)}},@{Name=”Free(%)”;expression={([math]::Round($_.FreeSpace/$_.Capacity *100,2))}}} | Export-CSV c:\diskalanibilgisi.csv

Belli bir sunucu listesinden bu tür verileri almak isterseniz, üstteki cmdlet’in önüne Get-Content C:\Temp\Servers.txt | cmdlet ’ini kullanabilirsiniz.

Herkese sorunsuz ve neşeli günler dilerim.